آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:پختن برنج با گوشت در ساقه درختان

در این فیلم نحوه پخت برنج و گوشت را در ساقه درختان میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …