آشپزی در پاکستان:خرچنگ سرخ کرده و برنج

در این فیلم میبینیم خرچنگ را در پاکستان چگونه طعم دار کرده و بخت میکنند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …