آزمایش های علمی:قدرت انفجار ترکیب شیمیایی نوشابه با قرص نعنا

این ازمایش نشاندهنده قدرت انفجار ترکیب شیمیایی نوشابه و قرص نعنا میباشد

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.