آخرین خبرها

آزمایش های علمی:نتیج عجیب از ترکیب نوشابه و قرص نعنا

این فیلم چند نمونه از نتایجی کع از ترکیب نوشابه و قرص نعنا بدست می آید را نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.