آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت سنجی اجسام زیر وزن خودرو

این ویدئو مقاومت اجسام در زیر بار ماشین را به ما نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.