آخرین خبرها

آزمایش های علمی:مقاومت اجسام سخت و محکم در مقابل اره موتوری

در این فیلم مقاومت اجسام جامد و سخت را در مقابل اره موتوری نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.