آزمایش های علمی:محلول نوشابه و قرص نعنا و سرعت واکنش آن

در این آزمایش سرعت واکنش محلول نوشابه و قرص نعنا را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.