آزمایش های علمی:ساخت موشک با بطری نوشابه

در این آزمایش نشان داده میشود ترکیب های شیمیایی تاچه حد میتواند موجب تخریب شوند

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.