آخرین خبرها

آزمایش های علمی:توان ترقه در به حرکت در آوردن قایق

در این فیلم میزان قدرت ترقه در به حرکت در آوردن قایق را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.