آخرین خبرها

آزمایش های علمی:توانایی به حرکت دراوردن به کمک محلول نوشابه و قرص نعنا

این آزمایش نشان میدهد که نیروی ازاد شده از ترکیب شیمیایی قرص نعنا و نوشابه تا چه حد میتواند قدرتمند باشد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.