آخرین خبرها

آزمایش های علمی:انجام چند آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا

در این ویدئو چند آزمایش ساده با نوشابه انجام میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.