آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آیا ترکیب نوشابه و قرص نعنا میتواند در زیر خاک باعث تخریب شود

در این آزمایش نتیجه ترکیب نوشابه و قرص نعنا را در زیر خاک میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.