آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش های شیمیایی با ترکیب مواد ساده

این فیلم حاوی آزمایش های ساده ای است که با موادی انجام میشود که در زندگی به سادگی میتوان آنها را پیدا کرد

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.