آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش های ساده با نوشابه و ترقه

توجه شود این آزمایشات نباید توسط کودکان انجام شود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.