آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش شیمیایی با نوشابه و قرص نعنا

این فیلم نتیجه ترکیب قرص نعنا و نوشابه و کاربرد های آن را نشان میدهد

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.