آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و گاز کپسول

در این آزمایش جالب میبینیم نتیجه ترکیب گار و نوشابه چه نتیجه جالبی دارد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.