آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و کدو و قرص نعنا

در این فیلم میبینیم محلول نوشابه و قرص نعنا و سرکه با کدو چکار میکند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.