آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و قرص نعنا و سرکه در کدو هالویین

در این فیلم آزمایش شیمیایی بین نوشابه و قرص نعنا و سرکه را در کدو هالووین میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.