آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با نوشابه و قرص نعنا در بشکه نفت

در این فیلم نتیجه آزمایش نوشابه و قرص نعنا را در یک بشکه نفت میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.