آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با میخ و بادکنک های پر از نوشابه

اگر میخواهید نتیجه ترکیب نوشابه و قرص نعنا را ببینید این فیلم را ببینید.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.