آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا در زیر زمین

این فیلم نتیجه آزمایش محلول نوشابه و سرکه و قرص نعنا را در زیر زمین نشان میدهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.