آزمایش های علمی:آزمایش با فشفشه و مواد آتش زا

در این فیلم چند آزمایش از مواد آتش زا و فشفشه و ترقه و محلول نوشابه و قرص نعنا میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.