آزمایش های علمی:آزمایشی جالب با ژله و مواد آتش زا

در این آزمایش توان مواد آتش زا را در حرکت دادن مقدار ژیادی ژله میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.