آخرین خبرها

آزمایش علمی:مقاومت اجسام مختلف زیر وزن ماشین

در این آزمایش مقاومت اجسام مختلف با مقاومت های مختلف را زیر وزن ماشین میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.