آخرین خبرها

آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل گلوله

در این فیلم مشاهده میکنیم که گلوله تا چه حد میتواند مخرب باشد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.