آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل شلیک گلوله

در این آزمایش میبینیم که اجسام مختلف تا چه حد در مقابل گلوله از خود مقاومت دارند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.