آخرین خبرها

آزمایش علمی:آزمایش تخریب مواد مختلف با گلوله و مواد اتش زا

در این آزمایش قدرت تخریب گلوله و مواد اتش زا را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.