آخرین خبرها

آزمایش علمی:آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا در زیر خاک

در این فیلم میبینیم که محلول نوشابه و قرص نعنا تا چه حد در خاک خرابی ایجاد کند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.